У поступцима који се воде пред судовима Републике Србије плаћају се судске таксе по одредбама Закона о судским таксама (Сл. гласник РС бр 28/94, 53/95, 29/04,61/05,101/11,93/14 ) и таксене тарифе која је његов саставни део.

Одредбама Закона о судским таксама регулисана су питања настанка обавезе, таксених обвезника, рока у коме се такса плаћа, начина плаћања таксе, ослобађања од плаћања таксе, утврђивање вредности ради наплате, повраћај таксе, начин коришћења средстава од наплате и др.