Притужба на рад суда

Ко подноси притужбу? 
Притужбу подноси притужилац, странка у поступку која је незадовољна дугим трајањем поступка. 

Како и коме се подноси притужба? 
Притужилац се може обратити писменим путем са ознаком броја предмета у поступку на који се притужује и то председнику суда у којем се води поступак. 
Странке се могу обратити притужбом председнику суда пред којим се води поступак - (уколико не одговори у року) - Председнику непосредно вишег суда - (уколико не одговори у року) одељењу за надзор Министарства правде. 

Поступање 
Председник суда одговара прутужиоцу у року од 15 дана од дана пријема прутужбе. Уколико нема одговора од суда, притужилац се може обратити Одељењу за надзор Министарства правде. Министарство прослеђује притужбу председнику суда пред којим се води поступак. Надзор се обавља када се председнику суда достави притужба. Законом је предвиђено да је судија дужан да утврди њену основаност, достави писмени извештај притужиоцу и министарству или вишем суду који је упутио притужбу у року од 15 дана од дана пријема. 

Одлука 
Председник суда може донети одлуку да је ПРИТУЖБА: ОСНОВАНА - и предузети мере да се поступак убрза НЕОСНОВАНА. Одељење за надзор Министарства правде врши надзор над радом правосудних органа у вези са поступањем у прописаним роковима. 

Надзор: 
НЕПОСРЕДАН - врши га Министарство правде ПОСРЕДАН- врши га на основу ПРИТУЖБЕ. Одељење за надзор нема утицаја на то каква ће бити одлука суда, нити може да интервенише да се одлука промени. Одељење поступа по поднетој притужби до пријема одговора председника суда и то је вид надзора који је предвиђен законом. Такође, треба знати да ово одељење не пружа правну помоћ грађанима, већ то раде адвокати и службе правне помоћи у органима локалне самоуправе. У складу са чланом 55. Закона о уређењу судова, по притужбама грађана поступа председник суда. Одредбом члана 8. Закона о уређењу судова и члана 9. Судског пословника, уређено је право странке и другог учесника у судском поступку, на притужбу на рад суда, кад сматра да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав утицај на његов ток и исход. 
Уколико сте се одлучили да притужбу упутите председнику суда преко министарства надлежног за послове правосуђа путем електронске поште, у том случају неопходно је да попуните податке према приложеном обрасцу који треба да саржи минимум података за поступање (назив суда/тужилаштва, ознаку и број судског/тужилачког предмета, кратак садржај). 
Неопходно је да наведени подаци буду достављени на обрасцу који је својеручно потписан од стране подносиоца, скениран и приложен у електронском писму (attachment). 

Притужбу можете доставити путем Ел. поште на адресуuprava@pz.os.sud.rs 
Као и путем поште на адресу: Основни суд  Уче Димитријевића бр 6. 31210 Пожега 
Телефон 031/811-355; 714-282 
Информације се могу добити сваког радног дана од 07:30 до 15:30 часова. 
Напомена: Притужбе које се односе на законитост и правилност судских одлука не могу бити предмет разматрања како предсеника суда, тако ни Министарства правде и државне управе.

Образац притужбе на рад суда Величина: 0.21 MB