Информатор

Информатор о раду Основног суда у Пожеги је сачињен у складу са чл.39 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (Службени гласник РС бр.120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и упутства за израду и објављивање информатора о раду државног органа (Сл.гл.РС бр.68/10) и на основу чл.61 Судског пословника (Сл.гл.РС.бр.110/09).

Сврха овог информатора је да тражиоцима информација од јавног значаја омогући ефикасно остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја кроз упознавање са организационом структуром суда, радом, надлежношћу, овлашћењима и обавезама председника  суда и свих запослених.

Информатор јул 2020. године Величина: 1.4 MB
Информатор - јун 2020. године Величина: 1.73 MB
Информатор август 2019 Величина: 1.69 MB
Информатор 2019 Величина: 1.32 MB
Информатор 2018 Величина: 1.32 MB