Информатор

Информатор о раду Основног суда у Пожеги је сачињен у складу са чл.39 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (Службени гласник РС бр.120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и упутства за израду и објављивање информатора о раду државног органа (Сл.гл.РС бр.68/10) и на основу чл.61 Судског пословника (Сл.гл.РС.бр.110/09).

Сврха овог информатора је да тражиоцима информација од јавног значаја омогући ефикасно остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја кроз упознавање са организационом структуром суда, радом, надлежношћу, овлашћењима и обавезама председника  суда и свих запослених.

Информатор Основног суд у Пожеги је објављен у Јединственом Информационом систему Информатора о раду на сајту Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. Информатору можете приступити путем следећег линка.