Разуман рок

Разуман рок

Заштита права на суђење у разумном року регулисана је Законом о заштити права на суђење у разумном року  („Службени гласник “РС бр. 40/15 ).

Право на суђење у разумном року има свака странка у судском поступку, што укључује и извршни поступак, сваки учесник по закону којим се уређује ванпарнични поступак, а оштећени у кривичном поступку, приватни тужилац и оштећени као тужилац само ако су истакли имовинскоправни захтев.

Правна средства којима се штити право на суђење у разумном року јесу:

-Приговор ради убрзавања поступка

-Жалба

-Захтев за правично задовољење

У поступцима којима се штити право на суђење у разумном року странка не плаћа судску таксу.  Ови поступци  хитни и имају првенство у одлучивању.

Ови поступци су хитни.