Фотографисање и снимање


Фотографисање, аудио и видео снимање у згради суда, као и јавно приказивање, може се обавити уз претходно прибављено писмено одобрење Председника суда.

Фотографисање, аудио и видео снимање у згради суда, ван тока судског поступка, одобрава председник Основног суда у Пожеги.

Захтев за снимање и фотографисање у згради суда (акредитацију) представници средстава јавног информисања могу поднети непосредно председнику Основног суда у Пожеги. 

Захтев за фотографисање и снимање у просторијама Основног суда у Пожеги може се поднети писменим путем, предајом молбе у канцеларији за пријем у седишту суда, соба број 9, у судскoj јединици у Ариљу соба број 3, затим преко факс  031 812 630, као и електронским путем на адресу uprava@pz.os.sud.rs.

Захтев за фотографисање и снимање (акредитацију) неопходно је поднети благовремено, најкасније дан пре фотографисања и снимања ради благовременог одлучивања.

Из практичних разлога и ради благовременог поступања по поднетој молби за снимање и фотографисање (акредитацији), пожељно је да представници средстава јавног информисања о поднетој молби обавесте портпарола суда.

Захтев за новинарску акредитацију можете преузети овде

Фотографисање, аудио и видео снимање на рочиштима у циљу јавног приказивања снимка обавља се по одобрењу председника суда, уз претходно прибављену сагласност председника већа, судије и писаног пристанка странака и учесника снимљене радње.

Приликом давања одобрења за фотографисање и снимање водиће се рачуна о интересовању јавности, интересу поступка, приватности и безбедности учесника у поступку.

Фотографисање, аудио и видео снимање у судници, након прибављеног одобрења, обављаће се под надзором судије, на начин који обезбеђује несметан ток суђења и ред у судници.

Видео и звучно (магнетофонско) снимање на главном претресу у кривичном поступку и јавно приказивање (репродуковање) снимка ван случајева одређених Законика о кривичном поступку обавља се по одобрењу председника Врховног касационог суда, уз претходно прибављено мишљење председника већа, судије и сагласност странака.

Након прибављеног одобрења, фотографисање и снимање обављаће се под надзором судије, на начин који обезбеђује несметан ток суђења и ред у судници.

Приликом давања одобрења за фотографисање и снимање водиће се рачуна о интересовању јавности, интересу поступка, приватности и безбедности учесника у поступку.

Образац молбе за фотографисање и снимање у судници

Лица која присуствују главној расправи, односно главном претресу, не смеју носити оружје нити опасно оруђе, што се не односи на службена лица - чуваре лица која учествују у поступку.