Распоред послова

Годишњим распоредом послова у суду председник одређује врсту судијског посла за сваког судију у суду, судској јединици и одељењу изван седишта суда. 

Годишњим распоредом послова председник може одредити да се у суду, судским јединицама и одељењима изван седишта суда суди и предузимају судске радње само из једне или више правних области.
Приликом одлучивања који ће судија радити у којој судској јединици односно одељењу изван седишта суда, Председник ће посебно узети у обзир околности које утичу на ефикасност и трошкове поступка, потребан број судија за одређену правну област, као и број и врсту предмета у којима ће се поступати.
Председник може годишњим распоредом послова одредити да се поједине судске радње предузимају у згради седишта суда или у другим зградама на подручју суда.
Годишњи распоред послова за наредну годину утврђује се по претходно прибављеном мишљењу судија и саопштава на седници свих судија најкасније до 1. децембра текуће године.

Годишњим распоредом послова одређују се судска одељења, већа и судије које их чине, председници одељења односно, већа и судије које ће их замењивати, као и послови судијских помоћника.
Председник одељења, односно већа, стара се да се послови обављају законито, тачно, благовремено, уредно и једнообразно.
Судска већа у саставу одељења означавају се арапским бројевима

Измена годишњег распореда послова за 2023. годину од 01.11.2023. године Величина: 0.65 MB
Годишњи распоред послова за 2024. годину Величина: 1.36 MB
Су бр. I-2-1/22-5 - Измена годишњег распореда за 2023. годину од 29.05.2023. године Величина: 0.45 MB
Измена годишњег распреда послова за 2023. годину од 31.03.2023. године Величина: 0.39 MB
Годишњи распоред послова за 2023. годину Величина: 1.68 MB
Годишњи распоред послова Основног суда у Пожеги за 2022. годину- пречишћен текст Величина: 2.98 MB
Измена и допуна Годишњег распореда послова Основног суда у Пожеги за 2022. годину Величина: 0.68 MB
Годишњи распоред послова од 26.11.2021. године Величина: 1.95 MB
Измена годишњег распореда послова од 29.10.2021. године Величина: 0.21 MB
Годишњи распоред послова (пречишћен текст) од 01.10.21. године Величина: 1.77 MB
Измена и допуна годишњег распореда послова од 01.10.2021. године Величина: 0.38 MB
Годишњи распоред послова (пречишћен текст) од 24.05.2021.године Величина: 2.97 MB
Измена распореда послова јун 2020. године Величина: 0.3 MB
Распоред послова - пречишћен текст 05 2020 године Величина: 0.44 MB
Распоред послова 2019 Величина: 3.5 MB