Медијација

ШТА ЈЕ ПОСРЕДОВАЊЕ?

Законом о посредовању у решавању спорова се уређује поступак и правно дејство посредовања у решавању спорова, услови за обављање посредовања, права и дужности посредника и програм обуке посредника.
Посредовање је поступак, без обзира на назив, у којем стране добровљно настоје да спорни однос реше путем преговарања, уз помоћ једног или више посредника, који странама помаже да постигну споразум.
Посредник је физичко лице које на независан, неутралан и непристрасан начин посредује између страна у спорном односу.

У КОЈИМ СПОРОВИМА ЈЕ МОГУЋА МЕДИЈАЦИЈА?

Посредовање се примењује у спорним односима у којима стране могу слободно да располажу својим захтевима, ако другим законом није прописана искључива надлежност суда или другог органа без обзира да ли се спроводи пре или после покретања судског или другог поступка.
Посредовање је могуће:у имовинскоправним споровима чији је предмет испуњење обавезе на чинидбу, другим имовинско правним споровима, у породичним, привредним споровима, управним стварима, споровима из области заштите животне средине, као и у другим спорним односима у којима посредовање одговара природи спорних односа и може да помогне њиховом разрешењу. Одредбе закона примењују се и на посредовање и кривичним стварима у погледу имовинскоправног захтева и захтева за накнаду штете, као и у радним споровима ако посебним законом није другачије прописано.

ПРИНЦИПИ И НАЧЕЛА МЕДИЈАЦИЈЕ

Добровољност. Поступак посредовања се спроводи добровољно, на основу изричите сагласности страна, осим у спорним односима у којима је посебним закном покретање поступка предвиђено као услов за вођење судског или другог поступка.
Равноправност. У поступку посредовања стране су равноправне.
Учествовање и присуствовање у поступку посредовања. У поступку посредовања стране као физичка лица учествују лично, а пуномоћник физичког лица може учествовати у поступку уз страну коју заступа.
Искључење јавности. У поступку посредовања јавност је искључена.
Поверљивост. Сви подаци предлози и изјаве из поступка посредовања су поверљиви, ако се стране нису другачије споразумеле, осим оних који се морају саопштити на основу закона.
Неутралност. Посредник у поступку посредовања поступа неутрално.
Хитност. Поступк ће се спровести без одлагања у најкраћем могућем времену.
Прихватљивост доказа у другим поступцима. Предлози изнети током посредовања који су дати искључиво ради закључења споразума не могу се користити у судском поступку нити саопштити на други начин.

Инфо-служба

Инфо-службoм за подршку алтернативним начинима решавања спорова руководи судија Душица Лечић, а у раду ће јој помагати судијски помоћник Снежана Крчевинац Милутиновић.