Поштовани,

Дозволите да Вас поздравимо у име свих запослених у суду и изразимо задовољство што ћете читањем ових страница упознати се са радом Основног суда у Пожеги.

Циљ нам је да Вам пружањем неопходних информација путем овог сајта приближимо рад суда, олакшамо сналажење у судским процедурама и самим тим допринесемо бржем и ефикаснијем остваривању ваших права пред судом.

Седиште Основног суда у Пожеги налази се у судској згради у Пожеги, у ул. Уче Димитријевића бр.6.

У седишту суда налази се судска управа, кривично одељење, грађанско одељење, одељење судске праксе, припремно одељење, служба међусобне правне помоћи међу домаћим судовима и међународноправне помоћи, судска писарница, дактилобиро, рачуноводсто суда, техничка служба и самостални извршилац. 

 

Радно време 7:30-15:30

Рад са странкама 7:30-15:30

Пријем код председника суда понедељком и средом од 12:00 до 15:00

Адреса: Ул Уче Димитријевића бр. 6 31210 Пожега

Тел. 031 811 355, 031 715 588, 031 714 282

Е-mail: uprava@pz.os.sud.rs

  

Обављање послова изван седишта суда

Поједине судске радње суд ће обављати изван седишта суда, када је то посебним законом предвиђено, ако се другачије не могу обавити или ако је то целисходније.

О потреби изласка одлучује суд увек кад је у питању одржавање рочишта изван судске зграде, увиђај, вештачење, састављање тестамента и оверавање исправа и потписа лицима која због болести или старости нису у стању да дођу у суд. У другим случајевима, о обављању судских радњи изван судске зграде одлучује председник суда, уколико посебним прописима није другачије одређено.

Сваки судски излазак заводи се у дневник службених излазака (образац бр.109) и пријављује се председнику суда, који својим потписом на налогу за службено путовање дозвољава излазак.

 

 

С поштовањем,

ВФ Председника суда

Судија Наташа Филиповић