Поштовани,

Дозволите да Вас поздравимо у име свих запослених у суду и изразимо задовољство што ћете читањем ових страница упознати се са радом Основног суда у Пожеги.

Циљ нам је да Вам пружањем неопходних информација путем овог сајта приближимо рад суда, олакшамо сналажење у судским процедурама и самим тим допринесемо бржем и ефикаснијем остваривању ваших права пред судом.

Седиште Основног суда у Пожеги налази се у судској згради у Пожеги, у ул. Уче Димитријевића бр.6.

У саставу Основног суда у Пожеги су и две пријемне канцеларије у зградама суда у Ариљу и Косјерићу.

У седишту суда налази се судска управа, кривично одељење, грађанско одељење, одељење судске праксе, припремно одељење, служба међусобне правне помоћи међу домаћим судовима и међународноправне помоћи, судска писарница, дактилобиро, рачуноводсто суда, техничка служба и самостални извршилац. 

 

Радно време 7:30-15:30

Рад са странкама 7:30-15:30

Пријем код председника суда понедељком и средом од 12:00 до 15:00

Адреса: Ул Уче Димитријевића бр. 6 31210 Пожега

Тел. 031 811 355, 031 715 588, 031 714 282

Е-mail: uprava@pz.os.sud.rs

  

Обављање послова изван седишта суда

У просторијама зграде у Косјерићу које користи Основни суд у Пожеги и где се налази пријемна канцеларија суда одржаваће се судски дани, у складу са Одлуком председника суда Су I-1-37/20 од 17.6.2020. године.

У просторијама зграде у Ариљу које користи Основни суд у Пожеги и где се налази пријемна канцеларија суда одржаваће се судски дани, у складу са Одлуком председника суда Су I-1-38/20 од 17.6.2020. године.

Поједине судске радње суд ће обављати изван седишта суда, када је то посебним законом предвиђено, ако се другачије не могу обавити или ако је то целисходније.

О потреби изласка одлучује суд увек кад је у питању одржавање рочишта изван судске зграде, увиђај, вештачење, састављање тестамента и оверавање исправа и потписа лицима која због болести или старости нису у стању да дођу у суд. У другим случајевима, о обављању судских радњи изван судске зграде одлучује председник суда, уколико посебним прописима није другачије одређено.

Сваки судски излазак заводи се у дневник службених излазака (образац бр.109) и пријављује се председнику суда, који својим потписом на налогу за службено путовање дозвољава излазак.

 

 

С поштовањем,

Председник суда

Судија Олга Тешовић