Контакт подаци суда

Контакт

OSNOVNI SUD POŽEGA

ULICA UČE DIMITRIJEVIĆA BR. 6

31210 POŽEGA

TELEFON: 031/811-355; 714-282, 715-355

FAKS: 031/812-630

E-MAIL: uprava@pz.os.sud.rs

TEKUĆI RAČUN SUDA - REDOVAN: 840-1009621-90

TEKUĆI RAČUN - ZA UPLATU SUDSKIH TAKSI: 840-29668845-17

TEKUĆI RAČUN - DEPOZITA SUDA: 840-288802-29

TEKUĆI RAČUN - troškovi krivičnog postupka i paušala: 840-29634845-70 

PORESKI BROJ (PIB): 106399684

REGISTARSKI BROJ: 6170028385

JBBK: 80483 

ŠIFRA DELATNOSTI: 8423 

MATIČNI BROJ: 17773275