На основу одредбе члана 47, 54. - 61. Закона о државним службеницима (Службени гласник .РС број 79/05, 81/05-испр., 83/05-испр., 64/07, 67/07-испр., 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), одредбе чланa 9. став 3, чланова 10.-16. и 26. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима (Службени гласник РС број 2/2019 и 67/21), у складу са Правилником о саставу конкурсне комисије, начину провере компетенција, критеријумима и мерилима за избор за извршилачка радна места у судовима и јавним тужилаштвима („Службени гласник РС“број 30/19), Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Основном суду у Пожеги Су I број 9-10/22 од 8.12.2022. године (у даљем тексту Правилник) и Одлуком председника суда о потреби попуњавања радних места у Основном суду у Пожеги спровођењем јавног конкурса Су I 1-3/24 од. 9.1.2024. године, в.ф.Председника Основног суд у Пожеги, Наташа Филиповић, оглашава 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

За попуњавање извршилачких радних места у Основном суду у Пожеги

Датум оглашавања конкурса: 24.1.2024. године.

Последњи дан рока за подношење пријава је 1.2.2024. године.

 

Орган у коме се радно место попуњава:

I Основни суд у Пожеги, Уче Димитријевића број 6, Пожега

II Радна места која се попуњавају:

 

Радно место експедитор поште на неодређено време

Звање: референт 

Број извршилаца: 1 (један)