Седиште Основног суда у Пожеги налази се у судској згради у Пожеги, у ул. Уче Димитријевића бр.6

 

Надлежност

Основни суд оснива се за територију града односно једне или више општина , а виши суд за подручје једног или више основних судова.

Основни суд у првом степену суди за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана или казна затвора до 10 година и 10 година ако за поједина од њих нијенадлежан други суд и одлучују о мoлби за престанак мере безбедности или правне последице осуде за кривична дела из своје надлежности; у грађанскоправним споровима ако за поједине од њих није надлежан други суд и води извршне и ванпарничне поступке за које није надлежан неки други суд; у стамбеним споровима;  споровима поводом заснивања, постојања и престанка радног односа; о правима обавезама и одговорностима из радног односа; о накнади штете коју запослени претрпи на раду или у вези са радом; споровима поводом задовољавања стамбених потреба на основу рада; пружа правну помоћ, међународну правну помоћ ако није надлежан други суд  и врши друге послове одређене законом.

 


Радно време

7:30-15:30

Рад са странкама

7:30-15:30

Пријем код председника суда

Понедељком и средом од 12:00 до 15:00

ОСНОВНИ СУД ПОЖЕГА

Уче Димитријевића бр. 6

31210 Пожега

тел. 031 811 355, 031 715 588, 031 714 282

Е-мail: uprava@pz.os.sud.rs 

 

ПРИЈЕМНА КАНЦЕЛАРИЈА У АРИЉУ

Светог Ахилија бр. 52

31230 Ариље

тел. 031 3 891 035

 

ПРИЈЕМНА КАНЦЕЛАРИЈА У КОСЈЕРИЋУ

Олге Грбић бр. 10

31260 Косјерић

тел. 031 783 296